График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 


Вид дейност

Срок

1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 - 17 февруари 2023 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 - 21 май 2023 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.
22 - 30 май 2023 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 09 юни 2023 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

13 юни 2023 г., 09:00 часа
16 юни 2023 г., 09:00 часа
14 юни 2023 г., 09:00 часа
6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Музика и физическо възпитание и спорт
  • Физическо възпитание и спорт

20 юни 2023 г.
21 юни 2023 г.
21 - 22 юни 2023 г.
22 - 23 юни 2023 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2023 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2023 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

05  - 07 юли 2023 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2023 г.

11

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13 - 17 юли 2023 г.

12

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19 юли 2023 г.

13

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20- 24 юли 2023 г.

14

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2023 г.

15

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 - 27 юли 2023 г.

16

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 31 юли 2023 г.

17

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2023 г.

18

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 до 04 август 2023 г.

19

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 11.09.2023 г.

20

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2023 г. вкл.Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.


Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО - Бургас. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

Във връзка с т. I.7.2. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2744/ 31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение.


примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 1
примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 2
Последна редакция: 01.02.2023 година

11:15